Polityka prywatności

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które zaczęło obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r., informujemy, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Villa sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu na os. Przyjaźni 11/7.
 2. Nad prawidłowością przetwarzania danych czuwa inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@villa.poznan.pl lub na adres: ul. Klasztorna 26, 61-779 Poznań.
 3. Dane osoby zainteresowanej kontaktem ze strony Villa sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu będą przetwarzane w wyłącznie w celu przesłania informacji osobie zainteresowanej.
 4. Dane uzyskane w celu kontaktu będą przetwarzane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez administratora danych na prośbę użytkownika.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, w przypadku kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy osoba zakwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba sprzeciwia się usunięciu danych. Także wówczas kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania materiałów informacyjnych przez Villa sp. z o.o. sp. k.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 11. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.